Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Do zadań Stanowiska Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:

  • zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej;
  • wytwarzanie, przetwarzanie, przekazywanie oraz przechowywanie dokumentów zawierających informacje niejawne;
  • opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych i nadzorowanie jego realizacji;
  • kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
  • okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych;
  • prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
  • prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy lub służby na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych;
  • prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających;
  • przekazywanie odpowiednio Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbie Kontrwywiadu Wojskowego do ewidencji danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, na podstawie wykazu, o którym mowa w pkt 7.