Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych

Do zadań Stanowiska Pracy Inspektora Ochrony Danych należy w szczególności:

 • informowanie administratora oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
 • monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich
  o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym:

  • podział obowiązków,
  • szkolenie pracowników uczestniczących w operacjach przetwarzania danych,
  • przeprowadzanie systematycznych audytów;
 • opracowywanie dokumentacji i procedur z zakresu ochrony danych, wdrażanie ich i aktualizacja;
 • współdziałanie z administratorem danych w zakresie wdrożenia odpowiednich i skutecznych środków technicznych jak również organizacyjnych mających zabezpieczyć dane osobowe;
 • identyfikowanie ryzyka związanego z przetwarzaniem danych, jego ocena oraz podejmowanie działań minimalizujących ryzyko;
 • prowadzenie punktu kontaktowego dla osób zwracających się o informacje na temat przetwarzanych danych osobowych.