SEKCJE / STANOWISKA

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kościanie, zwana dalej „Powiatową Stacją”, wchodząca w skład rządowej administracji zespolonej w powiecie, jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, przy pomocy którego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie, zwany dalej „Powiatowym Inspektorem”, wykonuje zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Powiatowa Stacja działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1412 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.);
 • statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kościanie;
 • regulaminu organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kościanie;

Zadania Powiatowej Stacji
Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Powiatowego Inspektora, w szczególności poprzez:

1) sprawowanie nadzoru nad warunkami:

 • higieny środowiska,
 • higieny pracy w zakładach pracy,
 • higieny procesów nauczania i wychowania,
 • higieny wypoczynku i rekreacji,
 • zdrowotnymi żywności, żywienia oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością i kosmetykami,
 • higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne;

2) wykonywanie czynności kontrolnych;
3) prowadzenie działalności przeciwepidemicznej;
4) prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;
5) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie prowadzenie i nadzorowanie działalności w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia;
6) opracowywanie ocen i analiz epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
7) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych, warunkujących zdrowie ludności;
8) prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego;
9) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
10) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;
11) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;
12) prowadzenie spraw z zakresu statystyki publicznej;
13) prowadzenie spraw pracowniczych, ekonomiczno-administracyjnych oraz finansowych Powiatowej Stacji;
14) wykonywanie innych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych.

Struktura organizacyjna Powiatowej Stacji
W skład Powiatowej Stacji wchodzą komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw i pism używają następujących symboli:
1) Oddział Nadzoru (ON), w skład którego wchodzą:

 •  Sekcja Epidemiologii  – ON.E,
 •  Sekcja Higieny Komunalnej – ON.HK,
 •  Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku – ON.HŻ,
 •  Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży – ON.HD,
 •  Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Pracy – ON.HP,
 •  Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego – ON.NS;

2) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny (OEA), w skład którego wchodzą:

 •  Stanowisko Pracy do Spraw Administracyjnych – OEA.A,
 •  Stanowisko Pracy do Spraw Ekonomicznych – OEA.E;
 •  Stanowisko Pracy Głównego Księgowego – GK;

3) Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia – OZ;
4) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości – SJ;
5) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego – RP;
6) Stanowisko Pracy do Spraw Kadr i Szkoleń – KS;
7) Stanowisko Pracy do Spraw Organizacji i Statystyki – SO;
8) Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych – OC;
9) Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej – BHP;
10) Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych – IN
11) Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych – IOD

Zadania wspólne komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji
Do zadań wspólnych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji należy w szczególności:

 1. działalność przeciwepidemiczna;
 2. działalność na rzecz profilaktyki chorób i promocji zdrowia;
 3. organizowanie i uczestniczenie w szkoleniach merytorycznych oraz z zakresu systemu zarządzania;
 4. usprawnianie organizacji, metod i form pracy;
 5. prowadzenie dokumentacji merytorycznej oraz dotyczącej systemu zarządzania;
 6. prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego;
 7. przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych;
 8. współdziałanie ze Stanowiskiem Pracy Głównego Księgowego przy wykonywaniu budżetu Powiatowej Stacji;
 9. współdziałanie w szczególności z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi;
 10. wykonywanie niezbędnych opracowań merytorycznych i czynności organizacyjnych mających na celu przygotowania do działania w stanie zagrożenia państwa oraz wojny;
 11. przygotowywanie planów pracy, sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań;
 12. współpraca ze środkami masowego przekazu;
 13. rejestrowanie korespondencji, ewidencjonowanie i przechowywanie akt;
 14. przekazywanie akt do składnicy akt;
 15. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Powiatowej Stacji.
 16. uczestniczenie w zapewnieniu funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.

Ponadto do zadań wspólnych niektórych komórek organizacyjnych należy:

 1. przygotowywanie projektów decyzji w sprawie opłat za wykonane czynności zgodnie z art. 36 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej – w przypadku sekcji i stanowisk pracy, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a – b, d – f;
 2. planowanie i wykonywanie czynności kontrolnych zgodnie z obowiązującymi procedurami – w przypadku komórki organizacyjnej, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1;
 3.  załatwianie skarg i wniosków oraz petycji, w przypadku komórek organizacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 oraz 4 – 8.