SEKCJE / STANOWISKA

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kościanie, zwana dalej „Powiatową Stacją”, wchodząca w skład rządowej administracji zespolonej w powiecie, jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, przy pomocy którego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie, zwany dalej „Powiatowym Inspektorem”, wykonuje zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Powiatowa Stacja działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 59 z późn.zm.);
 • ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2019 r. poz. 869 z późn.zm.);
 • ustawa  z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w administracji (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1464);
 • statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kościanie;
 • regulaminu organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kościanie;

Cele i zadania Powiatowej Stacji

Podstawowym celem Powiatowej Stacji jest sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także prowadzenie działalności w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia.

Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Powiatowego Inspektora, w szczególności poprzez:

 1. wykonywanie czynności kontrolnych;
 2. opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
 3. działalność przeciwepidemiczną;
 4. opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
 5. prowadzenie postępowania administracyjnego i postępowania egzekucyjnego;
 6. przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
 7. przygotowywanie spraw związanych z wszczynaniem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym według odrębnych przepisów;
 8. inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, koordynowanie i nadzorowanie działalności w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia;
 9. nadzorowanie oraz egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy;
 10. prowadzenie postępowania w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej;
 11. prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;
 12. sprawowanie nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych, pieczy zastępczej, placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży;
 13. sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny środowiska obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji;
 14. sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością oraz produktami kosmetycznymi;
 15. prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną;
 16. opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;
 17. prowadzenie spraw pracowniczych, ekonomiczno-administracyjnych, finansowych Powiatowej Stacji;
 18. wykonywanie innych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych.

Struktura organizacyjna Powiatowej Stacji
W skład Powiatowej Stacji wchodzą komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw i pism używają następujących symboli:

 • Oddział Ekonomiczny i Administracyjny – OEA;
  • Stanowisko Pracy do Spraw Ekonomicznych – OEA-E
  • Stanowisko Pracy do Spraw Administracyjnych – OEA-A
 • Oddział Nadzoru ON, w skład którego wchodzą:
  • Sekcja Epidemiologii – ON-E,
  • Sekcja Higieny Żywności i Żywienia – ON-HŻ,
  • Sekcja Higieny Komunalnej – ON-HK
  • Sekcja Higieny Pracy – ON-HP,
  • Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży – ON-HD
  • Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego – ON-NS;
 • Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej – BHP;
 • Stanowisko Pracy do Spraw Kadr i Szkoleń – KS;
 • Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych – OC;
 • Stanowisko Pracy do Spraw Organizacji i Statystyki – SO;
 • Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia – OZ;
 • Stanowisko Pracy Głównego Księgowego – GK;
 • Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości – SJ;
 • Stanowisko Pracy Radcy Prawnego – RP;
 • Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych – OIN;
 • Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych – IOD;
 • Stanowisko Pracy Archiwisty – A.

Zadania wspólne komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji
Do zadań wspólnych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji należy w szczególności:

 • działalność przeciwepidemiczna;
 • działalność na rzecz profilaktyki chorób i promocji zdrowia;
 • prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego;
 • organizowanie szkoleń merytorycznych, w tym z zagadnień dotyczących systemu zarządzania;
 • usprawnianie organizacji, metod i form pracy;
 • wykonywanie niezbędnych opracowań merytorycznych i czynności organizacyjnych mających na celu przygotowanie do działania w stanie zagrożenia państwa oraz wojny;
 • przygotowywanie planów pracy, sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań;
 • prowadzenie dokumentacji merytorycznej, w tym dotyczącej systemu zarządzania;
 • przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych;
 • zapewnienie ochrony tajemnic prawnie chronionych;
 • rejestrowanie korespondencji, ewidencjonowanie i przechowywanie akt;
 • przekazywanie akt do archiwum zakładowego;
 • współdziałanie ze Stanowiskiem Pracy Głównego Księgowego przy wykonywaniu budżetu Powiatowej Stacji;
 • współdziałanie z komórkami organizacyjnymi w celu zapewnienia sprawności funkcjonowania Powiatowej Stacji pod względem merytorycznym i administracyjnym;
 • współdziałanie w szczególności z organami administracji rządowej i samorządowej, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
 • współpraca ze środkami masowego przekazu;
 • uczestniczenie w zapewnieniu funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;
 • współdziałanie z Inspektorem Ochrony Danych w zakresie przestrzegania zasad ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacyjnego Powiatowej Stacji.

Ponadto do zadań wspólnych niektórych komórek organizacyjnych należy:

 • przygotowywanie projektów decyzji w sprawie opłat za wykonane czynności zgodnie z 36 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej – w przypadku sekcji i stanowisk pracy, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a, c-f;
 • planowanie i wykonywanie czynności kontrolnych zgodnie z obowiązującymi procedurami – w przypadku komórki organizacyjnej, o której mowa w § 4 1 pkt 2;
 • załatwianie skarg, wniosków i petycji w przypadku komórek organizacyjnych, o których mowa w § 4 1 pkt 2, 4, 6-7, 9-10 i 12;
 • naliczanie opłat i wystawianie faktur lub rachunków w ramach usług zleconych, w przypadku sekcji, o których mowa w 4 ust. 1 pkt 2 lit. a-d;