Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej

Do zadań Stanowiska Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej należy w szczególności:

 • W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy należy w szczególności:
  • kontrola warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w Powiatowej Stacji;
  • organizowanie i nadzór nad badaniami okresowymi pracowników;
  • współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz organizacjami związków zawodowych;
  • udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • prowadzenie rejestrów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań środowiska pracy;
  • komisyjne sporządzanie protokołów wypadkowych w pracy;
  • przeprowadzanie wstępnego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy nowo zatrudnionych pracowników oraz nadzór nad okresowymi szkoleniami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • sporządzanie oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy.
 • W zakresie ochrony przeciwpożarowej realizowanie funkcji kontrolnych i doradczych związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym Powiatowej Stacji.