Stanowisko Pracy ds. Kadr i Szkoleń

Do zadań Stanowiska Pracy do Spraw Kadr i Szkoleń należy w szczególności:

  • prowadzenie ewidencji pracowników, akt osobowych, dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy, rejestru wydanych legitymacji służbowych i pozwoleń na wykonywanie dodatkowych zajęć zarobkowych oraz kompletowanie wniosków emerytalnych i rentowych;
  • kontrola przestrzegania regulaminu pracy Powiatowej Stacji;
  • prowadzenie ewidencji wyjazdów służbowych;
  • analiza stanu zatrudnienia;
  • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym pracowników i członków ich rodzin;
  • prowadzenie rejestrów szkoleń i narad zewnętrznych pracowników;
  • prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami pracowników;
  • przygotowanie materiałów dotyczących regulacji płac, awansowania pracowników, nabycia uprawnień do dodatków stażowych, dodatków specjalnych, nagród jubileuszowych;
  • współudział w planowaniu zatrudnienia i funduszu płac;