Stanowisko Pracy ds. Kadr i Szkoleń

Do zadań Stanowiska Pracy do Spraw Kadr i Szkoleń należy w szczególności:

 • przygotowanie materiałów i wniosków związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę oraz zmianą stanowisk pracy;
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym pracowników i ich rodzin;
 • wystawianie i aktualizacja legitymacji służbowych pracowników;
 • prowadzenie rejestru upoważnień do nakładania mandatów karnych;
 • prowadzenie rejestru upoważnień do czynności kontrolnych oraz rejestru upoważnień do podpisywania pism, o których mowa w § 17 ust. 1 i 2;
 • kompletowanie wniosków emerytalnych i rentowych pracowników;
 • prowadzenie spraw związanych z ewidencją czasu pracy i sporządzanie sprawozdań;
 • nadzór nad realizacją szkoleń w oparciu o wytyczne Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego;
 • prowadzenie ewidencji pracowników oraz akt osobowych;
 • utrzymywanie reżimu w polityce kadrowej Powiatowej Stacji pod względem zatrudnienia;
 • kontrola przestrzegania regulaminu pracy;
 • przygotowanie materiałów dotyczących regulacji płac, awansowania pracowników, przyznawania nagród jubileuszowych.