Stanowisko Pracy Radcy Prawnego

Do zadań Stanowiska Pracy Radcy Prawnego należy w szczególności:

  • informowanie komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania Powiatowej Stacji;
  • informowanie Dyrektora Powiatowej Stacji o uchybieniach prawnych w działalności Powiatowej Stacji i ewentualnych skutkach tych uchybień;
  • opiniowanie pod względem prawnym projektów decyzji i innych aktów w postępowaniu administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym oraz projektów zarządzeń, regulaminów, umów i innych pism mogących rodzić skutki prawne;
  • występowanie w charakterze pełnomocnika Powiatowego Inspektora i Powiatowej Stacji w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed innymi organami orzekającymi;
  • ocena prawna postępowań prowadzonych przez Powiatową Stację;
  • nadzór prawny nad egzekucją należności Powiatowej Stacji;
  • sporządzanie opinii prawnych oraz udzielanie porad prawnych na potrzeby poszczególnych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji;
  • instruktaż i nadzór w zakresie postępowania mandatowego prowadzonego przez pracowników Powiatowej Stacji.