Stanowisko Pracy Radcy Prawnego

Do zadań Stanowiska Pracy Radcy Prawnego należy w szczególności:

  • udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa;
  • informowanie komórek organizacyjnych o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania Powiatowej Stacji;
  • informowanie Dyrektora Powiatowej Stacji o uchybieniach prawnych w działalności Powiatowej Stacji i ewentualnych skutkach tych uchybień;
  • opiniowanie projektów umów zawieranych przez Powiatową Stację;
  • nadzór prawny nad egzekucją należności Powiatowej Stacji;
  • występowanie o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniom sądowym;
  • sporządzanie wniosków o wszczęcie egzekucji;
  • zapewnienie zastępstwa prawnego Powiatowego Inspektora i Powiatowej Stacji w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed innymi organami;
  • opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów normatywnych i innych aktów prawnych;
  • instruktaż i nadzór w zakresie postępowania mandatowego prowadzonego przez pracowników.