Oddział Ekonomiczny i Administracyjny

Do zadań Stanowiska Pracy do Spraw Ekonomicznych należy w szczególności:

 • prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej w Powiatowej Stacji zgodnie z ustawą o rachunkowości;
 • prowadzenie kasy;
 • wstępna kontrola dokumentów księgowych pod względem prawidłowości opisów merytorycznych, legalności operacji i zgodności rachunkowej przed dokonaniem zapłaty;
 • ewidencja i rozliczanie dochodów budżetowych;
 • terminowe wysyłanie upomnień w ramach windykacji należności;
 • wystawianie tytułów wykonawczych;
 • opracowywanie dokumentów umorzeniowych, względnie odroczeń lub rozłożenia na raty spłaty należności;
 • rozliczanie inwestycji;
 • opracowywanie i aktualizacja planów finansowych Powiatowej Stacji w ujęciu tradycyjnym oraz zadaniowym;
 • sporządzanie sprawozdań z wydatków i dochodów budżetowych;
 • sporządzanie analiz z wykonania budżetu;
 • sporządzanie bilansu;
 • sporządzanie na informatycznych nośnikach danych list wynagrodzeń pracowników oraz prowadzenie kart wynagrodzeń;
 • sporządzanie raportów imiennych i deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dokumenty rozliczeniowe);
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, świadczeń rehabilitacyjnych oraz ich rozliczanie;
 • przygotowywanie dokumentacji potrzebnej do ustalania rent i emerytur dla pracowników, w tym obliczanie kapitału początkowego;
 • obsługa budżetu Powiatowej Stacji w systemie TREZOR;
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie wykonywania budżetu Powiatowej Stacji;
 • prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;
 • prowadzenie rejestru pobranych bloczków mandatowych.

Do zadań Stanowiska Pracy do Spraw Administracyjnych należy w szczególności:

 • prowadzenie sekretariatu Powiatowego Inspektora;
 • organizowanie usług zewnętrznych w zakresie administracyjno-biurowym;
 • prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia majątku stałego i ruchomego oraz odpowiedzialności cywilnej;
 • prowadzenie spraw socjalno-bytowych w zakresie planowania i wydatkowania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz przygotowywanie dokumentacji i decyzji w trakcie załatwiania wniosków pracowników;
 • zaopatrywanie komórek organizacyjnych w artykuły biurowe, środki czystości, odzież ochronną i roboczą;
 • obsługa korespondencji i przesyłek pocztowych;
 • prowadzenie ewidencji pieczątek i pieczęci;
 • prowadzenie ewidencji kosztów eksploatacyjnych;
 • prowadzenie spraw związanych z ruchem majątku Powiatowej Stacji, jego ewidencją i inwentaryzacją;
 • realizowanie zamówień prasy, książek, biuletynów, norm po akceptacji Dyrektora Powiatowej Stacji;
 • prowadzenie składnicy akt i nadzór nad prowadzeniem archiwizacji dokumentacji;
 • utrzymywanie w należytym stanie technicznym i estetycznym obiektu budowlanego będącego w zarządzaniu Powiatowej Stacji, poddawanie okresowym kontrolom oraz prowadzenie książki obiektu budowlanego;
 • zapewnienie sprawności działania sprzętu, aparatury i urządzeń technicznych będących na wyposażeniu Powiatowej Stacji;
 • organizacja usług związanych z ochroną majątku Powiatowej Stacji;
 • nadzór nad funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, wewnętrzną siecią informatyczną, nad bezpieczeństwem systemów informatycznych;
 • zabezpieczenie przewozu drogowego osób lub rzeczy w ramach prowadzonej działalności Powiatowej Stacji;
 • redagowanie strony internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowej Stacji;
 • realizowanie procedur dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w tym udział w pracach komisji przetargowych oraz przygotowywanie i opracowywanie dokumentacji przetargowej;
 • planowanie i realizacja wydatków inwestycyjnych w trybie przepisów o zamówieniach publicznych;
 • przeprowadzanie przetargów dotyczących zbycia składników rzeczowych majątku ruchomego Powiatowej Stacji.