Stanowisko Pracy ds. Higieny Pracy w Oddziale Nadzoru

Do zadań Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Pracy należy w szczególności:

 • prowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz dokumentacji w zakresie chorób zawodowych;
 • nadzór nad zakładami pracy w zakresie warunków zdrowotnych środowiska pracy, a w szczególności zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych związanych z warunkami pracy;
 • nadzór nad podmiotami gospodarczymi w zakresie wprowadzania do obrotu i stosowania:
  • substancji chemicznych i ich mieszanin,
  • produktów biobójczych i substancji czynnych,
  • prekursorów narkotyków kategorii 2 i 3,
  • środków ochrony roślin,
  • substancji powierzchniowo czynnych i detergentów;
 • nadzór nad podmiotami gospodarczymi w zakresie:
  • występowania substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy,
  • występowania szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy,
  • stosowania leków cytostatycznych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
  • usuwania i zabezpieczania wyrobów zawierających azbest,
  • klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin chemicznych (CLP);
 • nadzór nad zagadnieniami związanymi z rejestracją, oceną i udzielaniem zezwoleń  dla substancji chemicznych (REACH);
 • udział w opracowywaniu opinii sanitarnych dotyczących rozwiązań projektowych  w nowopowstałych lub modernizowanych zakładach pracy w zakresie higieny pracy;
 • prowadzenie postępowania wyjaśniającego w ramach Wspólnotowego Systemu Szybkiego Powiadamiania o Produktach Niebezpiecznych (RAPEX) w odniesieniu do produktów chemicznych;
 • współpraca z podmiotami gospodarczymi w ramach wdrażania przepisów dotyczących klasyfikacji, oznakowania oraz pakowania substancji i mieszanin chemicznych (CLP);
 • prowadzenie postępowania w przypadku stwierdzenia wytwarzania lub wprowadzania do obrotu środka zastępczego;
 • prowadzenie nadzoru, nad nowymi substancjami psychoaktywnymi, realizowanego w ramach kontroli spełniania obowiązków wynikających z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.