Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży w Oddziale Nadzoru

Do zadań Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży należy w szczególności:

  • nadzór nad przestrzeganiem warunków sanitarno – higienicznych w szkołach i innych placówkach oświatowo – wychowawczych, w szkołach wyższych oraz w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży;
  • dokonywanie oceny higieny procesu nauczania:
    • ocena higienicznego rozkładu zajęć lekcyjnych,
    • ocena dostosowania mebli szkolnych do zasad ergonomii;
  • nadzór nad substancjami i preparatami chemicznymi w szkolnych pracowniach chemicznych.