Sekcja Higieny Komunalnej w Oddziale Nadzoru

Do zadań Sekcji Higieny Komunalnej należy w szczególności:

 • kontrola przestrzegania przepisów dotyczących utrzymania należytego stanu higienicznego obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, zakładów, instytucji, środków komunikacji publicznej oraz nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem:
  • podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
  • obiektów i środków transportu publicznego,
  • obiektów mogących negatywnie wpływać na zdrowie i życie ludzi,
  • miejsc turystyczno-wypoczynkowych,
  • obiektów usługowych;
 • nadzór sanitarny nad urządzeniami służącymi do zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi wraz z poborem próbek wody według obowiązującej procedury poborowej;
 • prowadzenie monitoringu parametrów grupy A i B dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi poprzez:
  • sporządzanie harmonogramu i planu pobierania próbek wody,
  • kompletowanie dokumentacji urządzeń wodnych,
  • sporządzanie raportów i komunikatów,
  • prowadzenie dokumentacji z zakresu monitoringu,
  • szacowanie ryzyka zdrowotnego oraz dokonywanie prognoz,
  • prowadzenie bazy danych „Woda-Excel;”,
 • wydawanie ocen higienicznych dotyczących materiałów lub wyrobów używanych do uzdatniania i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
 • nadzór nad pływalniami, kąpieliskami i miejscami okazjonalnie wykorzystywanymi dokąpieli oraz jakością wody w tych obiektach;
 • konsultacja projektów technologicznych urządzeń wodnych i preparatów do uzdatniania wody;
 • opracowywanie informacji i ocen dotyczących:
  • jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz jakości wody w kąpieliskach, miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz w pływalniach,
  • stanu sanitarnego podmiotów wykonujących działalność leczniczą, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc turystyczno-wypoczynkowych na terenie powiatu;
 • zatwierdzanie systemu jakości badań laboratoriów zewnętrznych badających próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, na podstawie oceny dokumentacji i wyników kontroli;
 • koordynowanie nadzoru nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zagadnień: higieny komunalnej, epidemiologii, higieny pracy, higieny żywności i żywienia;
 • wydawanie opinii sanitarnych podmiotom na wniosek w zakresie spełnienia wymogów sanitarno-higienicznym i technicznym pomieszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • wydawanie opinii podmiotom na wniosek w zakresie, o którym mowa w art. 207 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących postępowania ze zwłokami, w tym prowadzenie postępowania w sprawie zezwoleń na ekshumację oraz przewóz zwłok i szczątków;
 • prowadzenie działalności kontrolnej w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 11 oraz w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
 • prowadzenie i aktualizacja systemu monitoringu jakości wody w kąpieliskach, w tym internetowego serwisu kąpieliskowego.