Stanowisko Pracy Archiwisty

Do zadań Stanowiska Pracy Archiwisty należy w szczególności:

 • współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie właściwego postępowania
  z dokumentacją i odpowiedniego przygotowania jej do przekazania do archiwum zakładowego;
 • nadzorowanie prawidłowości wykonywania czynności kancelaryjnych w komórkach organizacyjnych;
 • przejmowanie w stanie uporządkowanym materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej spraw zakończonych z komórek organizacyjnych;
 • przechowywanie akt w stanie uporządkowanym w sposób zabezpieczający przyjętą dokumentację przed zniszczeniem;
 • opracowanie przyjętej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji;
 • udostępnianie akt osobom upoważnionym, wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego w przypadku wznowienia sprawy w komórce organizacyjnej, prowadzenie kwerend w aktach znajdujących się w archiwum;
 • porządkowanie przechowywanej dokumentacji przyjętej w latach wcześniejszych w stanie nieuporządkowanym;
 • przeprowadzenie skontrum dokumentacji;
 • przygotowanie i przekazanie materiałów archiwalnych kategorii „A” do archiwum państwowego, współpraca z właściwym archiwum państwowym;
 • inicjowanie komisyjnego brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz przekazywanie wybrakowanej dokumentacji na makulaturę, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia archiwum państwowego, a także udział w jej komisyjnym brakowaniu;
 • sporządzanie sprawozdania z rocznej działalności archiwum zakładowego i stanu dokumentacji w archiwum zakładowym.