INFORMACJA

Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotycząca domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, hospicjów
W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przypomina się o wydanym Poleceniu Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 marca 2020 r. o czasowym ograniczeniu działalności domów pomocy społecznej, poprzez:
a) zakaz opuszczania terenu jednostki przez mieszkańców, za wyjątkiem sytuacji zdrowotnych wymagających konsultacji medycznych,
b) zakaz odwiedzin w domach pomocy społecznej,
c) zakaz urlopowania mieszkańców
Niezmiernie ważnym jest otoczenie szczególną opieką i troską podopiecznych wyżej wymienionych placówek oraz przestrzeganie przez personel reżimu sanitarnego zgodnie z niżej wymienionymi zasadami:
INFORMACJE DLA PODOPIECZNYCH DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ, ZAKŁADÓW OPIEKUŃCZO-LECZNICZYCH, HOSPICJÓW ITP. ORAZ OSÓB SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD NIMI
Często myj ręce
Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.
Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.
Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe i przedmioty codziennego użytku
Powierzchnie dotykowe np. biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, przedmioty osobiste (np. okulary) muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają mieszkańcy powinny być starannie dezynfekowane.
Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków
Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje dlatego należy pamiętać o regularnej dezynfekcji telefonu komórkowego (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.
Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy
Należy zachować co najmniej 1-2 metrów odległości z osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.
Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Często wietrz pomieszczenia.
Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie
Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych GIS i MZ. Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem.
Opracowano na podstawie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego
WAŻNE!!!
W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów takich jak:
  • wzrost temperatury ciała powyżej 38 st. C,
  • kaszel,
  • duszność
należy telefonicznie zgłosić je pracownikowi właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub do oddziału zakaźnego.