Koordynator do spraw Dostępności

PPIS w Kościanie informuje, że w PSSE w Kościanie został powołany Koordynator do spraw Dostępności.
Dane kontaktowe Koordynatora ds Dostępności:
Imię i Nazwisko: Krzysztof Kuśnierek
Adres e-mail: kdostepnosc@pssekoscian.pl

Bezpieczny powrót do szkół – dowiedz się więcej

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej została udostępniona specjalna zakładka Bezpieczny powrót do szkół – dowiedz się więcej.
link: https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2

W zakładce znalazł się m.in. zestaw najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi związanych z powrotem uczniów do szkół i placówek od 1 września.

Wniosek o wydanie opinii w sprawie zawieszenia zajęćpobierz plik
Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. – pobierz plik
Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – pobierz plik
10 zasad dla ucznia – pobierz plik
Wskazówki dla rodziców – pobierz plik
Sugestie dla rodziców/opiekunów – pobierz plik

 

KOMUNIKAT MIĘDZYRESORTOWEJ KOMISJI ds. NDS i NDN

Nawiązując do prac Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy oraz decyzji podjętej na 95 posiedzeniu Komisji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu informuje, iż pojawiły się komunikaty odnoszące się do wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego ustalonych w Unii Europejskiej lub znajdującej się w projektach dyrektyw.
Należy zwrócić uwagę na wiążące wartości i propozycje wiążących wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla szkodliwych czynników rakotwórczych lub mutagennych.
Dodatkowe informacje w przedmiotowym zakresie umieszczone dostępne są pod adresami:
1) KOMUNIKAT XI dot. informacji o ukazaniu dyrektywy Komisji 2019/1831/UE z dnia 24.10.2019 r. ustanawiającej piaty wykaz wskaźnikowy dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywę Komisji 2000/39/WE. Dostępne pod adresem:
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P45800220161531745318216&wydarzenia_wydarzenie_id=1042;
2) KOMUNIKAT XII dot. stanowiska Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN w sprawie wykonywania pomiarów podczas prac, w których powstaje frakcja respirabilna krzemionki krystalicznej, w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa. Dostępne pod adresem:
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P45800220161531745318216&wydarzenia_wydarzenie_id=1043