Szkolenie w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi dot. substancji, mieszanin, czynników i procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie informuje, iż w dniu 15 listopada 2017 roku Instytut Medycyny Pracy w Łodzi organizuje szkolenie: „Substancje, mieszaniny, czynniki i procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym – obowiązki pracodawcy i prowadzenie rejestrów w zakładach pracy”. Szkolenie to jest odpłatne i przeznaczone jest dla pracodawców i pracowników służb BHP w zakładach pracy, w których stosowane są lub mogą powstać w trakcie pracy czynniki rakotwórcze lub mutagenne.
Wszelkie informacje nt. szkolenia dostępne są na stronie IMP – http://www.imp.lodz.pl.