Aktualności

Zmiany dotyczące procedury powiadamiania o pierwszym wprowadzeniu do obrotu żywności

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie uprzejmie informuję, że w roku 2020 zaszły istotne zmiany dotyczące procedury powiadamiania o pierwszym wprowadzeniu do obrotu żywności. Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii (Dz. U. z 2019 r. poz. 2499).
Ponadto z dniem 4 lutego 2020 r. Główny Inspektor Sanitarny wdroży nowy elektroniczny system powiadamiania o wprowadzeniu do obrotu środków spożywczych. Informacje o systemie opublikowano na stornie GIS: https://gis.gov.pl/aktualnosci/4-lutego-gis-wdrozy-nowy-elektroniczny-system-powiadamiania-o-wprowadzeniu-do-obrotu-srodkow-spozywczych/
Przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na wprowadzaniu do obrotu ww. produktów powinni zapoznać z informacją o zmianach systemu. Dla przedsiębiorców istotna jest również informacja o planowanej przerwie technicznej w działaniu systemu oraz rejestru.

Informacja

PPIS w Kościanie informuje, że w dniu 24-12-2019 Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kościanie, będzie czynna do godziny 12:00